Transforensisch maatwerk (Tilburg)

Vanuit een multi-organisatorisch team worden passende zorg, begeleiding en ondersteuning geleverd op alle leefgebieden, als strafafdoening of gedurende c.q. aansluitend aan detentie of maatregel, waardoor maatschappelijk perspectief toeneemt en de kans op recidive afneemt.

Waar gaat het project over?
Er is een groep mensen die zich afwisselend in het justitiële en sociale/zorg domein begeeft, waar onvoldoende passende ondersteuning voor is door de veelheid aan problemen waarmee zij te kampen hebben. Deze groep veroorzaakt overlast en onveiligheid en de kans op crimineel gedrag en recidive is hoog.

Dit project beoogt een aanpak te realiseren voor deze doelgroep, waardoor maatschappelijk perspectief toeneemt en de kans op recidive aanzienlijk verminderd wordt (levensloop benadering). Tevens willen we voorkomen dat pilots elkaar opvolgen zonder kans op borging, maar vasthouden aan de reeds ingezette innovaties, deze verder uitbouwen en verstevigen én daardoor de kans op een succesvolle en structurele inbedding vergroten.

Gemeente Tilburg bouwt verder onder Koers en Kansen daar waar onder andere de Citydeal ‘Zorg voor Veiligheid in de Stad’ is gestart, door een bijdrage te leveren aan het voorkomen van criminaliteit en overlast in de stad door het sociale domein en het veiligheidsdomein beter met elkaar te verbinden. Goede zorg is hierbij van groot belang. Door problemen bij kwetsbare personen vroeg te signaleren en bij de kern aan te pakken, kunnen veel leed én hoge maatschappelijke kosten worden voorkomen.

Wat is de aanpak?
Binnen dit experiment wordt een maatwerkpakket  samengesteld, waarbij huisvesting, dagbesteding, begeleiding en behandeling wordt geboden om huidige knelpunten in een sluitende keten aan te pakken. Het maatwerkpakket wordt geboden door het Transforensisch Team. Aanbieders met (forensische) expertise op gebied van psychiatrische- of gedragsproblemen, laagverstandelijke beperking en verslaving participeren in het Transforensisch team, waardoor een combinatie van problemen niet langer leidt tot contra-indicaties.

Deze aanpak met een Transforensisch Team is belangrijk omdat een combinatie van verslaving, psychiatrische problematiek, gedragsproblemen en/of een verstandelijke beperking het risico vergroot dat mensen tussen 'wal en schip' vallen. Dit kan komen door exclusiecriteria of doordat de benodigde zorg niet kan worden geboden bij gebrek aan de juiste indicatie/beschikking. Daarnaast volgen behandel- en begeleidingstrajecten elkaar vaak niet goed op doordat elk financieringsregime eigen inkooptrajecten heeft, hierdoor wordt de 'levensloop functie (continuïteit van zorg)' bemoeilijkt.

Met welk resultaat ben je tevreden?
Wanneer we de doelgroep langdurig perspectief kunnen bieden door de juiste inzet van zorg, waardoor de kans op straf wordt geminimaliseerd. We doen dit door gebruik te maken van de 'FARE' als taxatie instrument.

Tevens, wanneer de inzet van de zorg onafhankelijk is van de financieringstitel (beschikking/indicatie) en daardoor de zorg kan worden gecontinueerd voor-, tijdens- en na- detentie of klinische opnames. Trajecten worden niet afgebroken, doordat de cliënt in een ander regime belandt, maar lopen zo lang als nodig door. Een middel om tot dit resultaat te komen is het monitoren van de te verwachten maatschappelijke kosten en baten, waardoor in de toekomst structurele financiering kan worden georganiseerd op basis van reguliere financieringsbronnen.

Meer weten?
Sandra Timmermans
sandra.timmermans@tilburg.nl

Wil je meer lezen over dit project?

INTERVIEW Jorrit de Boer. Over maatwerk voor mensen met zware multiproblematiek die voor grote maatschappelijke problemen zorgen

'Experiment Transforensisch Team: Zorg bieden ‘tussen alle hokjes’ door'