Onbekend maakt onbemind (Deventer)

Vergroten vakmanschap door kennisdeling tussen forensische zorg en reguliere ggz.

Waar gaat het project over?
Het doel van dit project is de (s)ggz toegankelijk(er) maken voor patiënten die uitstromen vanuit de fggz. Dit door enerzijds drempels als gevolg van onbekendheid, angst, weerstand en vooroordelen weg te nemen door kennis te delen en elkaar te ontmoeten. Anderzijds door vanuit de fggz patiënten beter voor te bereiden op de volgende fase van hun behandeltraject waarin de focus van de behandeling meer zal verschuiven van recidivepreventie richting herstel (hetgeen vanzelfsprekend ook bijdraagt aan recidivepreventie).

Wat is de aanpak?
We gaan teams uit de fggz en de (s)ggz interviewen om zo te ontdekken waar behoeften liggen op het vlak van kennis delen, intervisie, elkaar ontmoeten, etc. m.b.t. de andere organisatie. Per team gaan we een gepersonaliseerd programma van deskundigheidsbevordering en professionalisering ontwikkelen en aanbieden. Doel hiervan is om meer begrip, erkenning en aansluiting te vinden bij elkaar.

Uitvoering van dit project zal moeten leiden tot een betere aansluiting tussen het netwerk van zorgaanbieders in de fggz en de (s)ggz.

Concrete doelstellingen van het project:

  • Meer wederzijds begrip en erkenning kweken voor het verschil in werkwijze in de fggz en de reguliere (s)ggz, de meerwaarde hiervan, maar ook de problemen die dit kan veroorzaken.
  • De kennis over het behandelen van patiënten met een forensische achtergrond bij de leden van multidisciplinaire teams en het management binnen de (s)ggz vergroten, met als doel de aansluiting in het behandeltraject te verbeteren.
  • De kennis van herstelgerichte zorg bij de leden van multidisciplinaire teams en het management binnen de fggz vergroten met als doel de aansluiting in het behandeltraject te verbeteren.
  • De kennis over de behandeling van patiënten in de (s)ggz bij de leden van multidisciplinaire teams (MDT) en het management binnen de fggz vergroten met als doel de aansluiting in het behandeltraject te verbeteren.
  • Medewerkers in de (s)ggz ruimte bieden om hun persoonlijke bezwaren tegen het behandelen van mensen met een forensische achtergrond te delen. Di kan bereikt worden door hierover in gesprek te gaan met patiënten, ervaringsdeskundigen en collega’s uit de (f)ggz. Doel is medewerkers uit de (s)ggz de patiënt te laten zien achter “de dader” (door coachen/intervisie) met als doel onjuiste of stereotype beelden, vooroordelen, angsten, stigma’s, e.d. weg te nemen en/of te nuanceren.
  • Tijd vrij maken om leden van het MDT uit de (s)ggz in de praktijk kennis te laten maken met de patiënten en het forensische werkveld door meeloopmomenten met collega’s en patiënten uit de fggz aan te bieden (praktijkervaring).
  • Ruimte creëren om professionals uit de fggz en de (s)ggz wederzijds bij elkaar in te zetten waar dit ten goede komt aan een succesvolle (warme) overdracht. Bijvoorbeeld door een professional vanuit de reguliere (s)ggz vroegtijdig in een forensisch behandeltraject te betrekken, of een professional vanuit de fggz juist langer met patiënt “mee te laten lopen”, wanneer deze is overgedragen naar de (s)ggz.
  • Duurzame delictpreventie realiseren door continuïteit van zorg.

Het project wordt hiermee een gestructureerde, planmatige investering op het niveau van zowel organisaties als de daar werkzame professionals die tot doel heeft doorlopende patiënttrajecten te bevorderen, behandelresultaten te borgen en duurzame delictpreventie (nog) beter te waarborgen.

Met welk resultaat ben je tevreden?
Een betere beeldvorming bij anderen over de fggz. Betere aansluiting voor patiënten uit de fggz richting de (s)ggz). 

Meer weten?
Joanne Snijder
j.snijder@transfore.nl