Bekend maakt bemind (Deventer)

Deze pilot gaat over het vergroten van het vakmanschap van professionals in de forensische geestelijke gezondheidszorg en in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg door onderlinge kennisdeling over hun eigen vakgebied.

Waar gaat het project over?
Het uiteindelijke doel van dit project is: de SGGZ toegankelijk(er) maken voor patiënten die uitstromen vanuit de FGGZ. Dit door enerzijds drempels weg te nemen als gevolg van onbekendheid, angst, weerstand en vooroordelen over deze patiëntengroep bij SGGZ-professionals door kennis te delen over elkaars vakgebied en elkaar te ontmoeten. Anderzijds door vanuit de FGGZ patiënten beter voor te bereiden op de volgende fase van hun behandeltraject waarin de focus van de behandeling meer zal verschuiven van recidivepreventie richting herstel (hetgeen vanzelfsprekend ook bijdraagt aan recidivepreventie).

Wat is de aanpak?
We gaan teams uit de FGGZ en de SGGZ interviewen om zo te ontdekken waar behoeften liggen op het vlak van kennis delen, intervisie en elkaar ontmoeten. Per team gaan we een gepersonaliseerd programma van deskundigheidsbevordering en professionalisering ontwikkelen en aanbieden. Doel hiervan is om meer begrip, erkenning en aansluiting te vinden bij elkaar.

Uitvoering van dit project zal moeten leiden tot een betere aansluiting tussen het netwerk van zorgaanbieders in de FGGZ en de SGGZ.

Concrete doelstellingen van het project:

  • Meer wederzijds begrip en erkenning kweken voor het verschil in werkwijze in de FGGZ en de SGGZ, de meerwaarde hiervan, maar ook de problemen die dit kan veroorzaken.
  • De kennis over het behandelen van patiënten met een forensische achtergrond bij de leden van multidisciplinaire teams en het management binnen de SGGZ vergroten, met als doel de aansluiting in het behandeltraject te verbeteren.
  • De kennis van herstelgerichte zorg bij de leden van multidisciplinaire teams en het management binnen de FGGZ vergroten met als doel de aansluiting in het behandeltraject te verbeteren.
  • De kennis over de behandeling van patiënten in de SGGZ bij de leden van multidisciplinaire teams (MDT) en het management binnen de FGGZ vergroten met als doel de aansluiting in het behandeltraject te verbeteren.
  • Medewerkers in de SGGZ ruimte bieden om hun persoonlijke bezwaren tegen het behandelen van mensen met een forensische achtergrond te delen. Dit kan bereikt worden door hierover in gesprek te gaan met patiënten, ervaringsdeskundigen en collega’s uit de FGGZ. Doel is medewerkers uit de SGGZ de patiënt te laten zien achter 'de dader' (door coachen/intervisie) met als doel onjuiste of stereotype beelden, vooroordelen, angsten en stigma’s weg te nemen en/of te nuanceren.
  • Tijd vrij maken om leden van het MDT uit de SGGZ in de praktijk kennis te laten maken met de patiënten en het forensische werkveld door meeloopmomenten met collega’s en patiënten uit de FGGZ aan te bieden (praktijkervaring).
  • Ruimte creëren om professionals uit de FGGZ en de SGGZ wederzijds bij elkaar in te zetten waar dit ten goede komt aan een succesvolle (warme) overdracht. Bijvoorbeeld door een professional vanuit de reguliere SGGZ vroegtijdig in een forensisch behandeltraject te betrekken, of een professional vanuit de FGGZ juist langer met patiënt “mee te laten lopen”, wanneer deze is overgedragen naar de SGGZ.
  • Duurzame delictpreventie realiseren door continuïteit van zorg.

Het project wordt hiermee een gestructureerde, planmatige investering op het niveau van zowel organisaties als de daar werkzame professionals die tot doel heeft doorlopende patiënttrajecten te bevorderen, behandelresultaten te borgen en duurzame delictpreventie (nog) beter te waarborgen.

Met welk resultaat ben je tevreden?
Een betere beeldvorming bij anderen over de FGGZ. Betere aansluiting voor patiënten uit de FGGZ richting de SGGZ. 

Meer weten?
Joanne Snijder
j.snijder@transfore.nl