Levensloop in beeld (Rotterdam)

Dit project is afgerond.

Waar gaat het project over?
Het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond beoogt met een levensloopbenadering de best passende en meest effectieve interventies uit de diverse ‘domeinen’ op het juiste moment te kunnen duiden, ontsluiten en in te kunnen zetten. Hiervoor is het noodzakelijk dat de betrokken professionals zich zo snel mogelijk een zo compleet mogelijk beeld kunnen vormen van (de levensloop van) de cliënt, diens leefomgeving en (de complexiteit van) de onderliggende problematiek.
De Zorg- en Veiligheidshuizen hebben zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een multidisciplinair samenwerkingsverband, waarin onder eenduidige regie en coördinatie aan complexe zorg- en veiligheidsproblemen wordt gewerkt door partners uit de strafrechtketen, de zorgketen en het sociale domein. De doelstelling van de samenwerking is het bijdragen aan de algemene veiligheid, het verbeteren van de persoonlijke situatie, het voorkomen en het verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en/of maatschappelijke uitval.

Wat is de aanpak?
Om deze gezamenlijke maatschappelijke opgave van de samenwerkende ketenpartners uit het sociale-, justitiële- en zorgdomein nog beter te kunnen vervullen, wordt door het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond een integrale domeinoverstijgende aanpak voorgestaan. Een essentieel uitgangspunt om tot deze integrale domeinoverstijgende aanpak te kunnen komen, is de levensloopbenadering. De levensloopbenadering stelt levensfasen en -gebeurtenissen centraal, wat zicht biedt op cruciale beschermende of problematische momenten of factoren in iemands leven én de interventiemogelijkheden die daarbij passen.

Met welk resultaat ben je tevreden?
Om een levensloopbenadering toe te kunnen passen, dient de levensloop van een persoon uiteraard eerst goed inzichtelijk te worden gemaakt. Dat is de uitdaging waar het in dit project om gaat: het bijeen brengen, structureren en visualiseren van de voorhanden zijnde informatie, zodat de levensloop van een persoon in beeld gebracht kan worden. Om vervolgens op basis hiervan tot een betere persoonsgerichte aanpak met een meer systeemgerichte benadering te kunnen komen.

Meer weten?
Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond
Ruben Laats
r.laats1@rotterdam.nl

Bekijk de video over de software 'Levenverhaal'

De software 'Levensverhaal' is als uitgangspunt gebruikt voor het project.
Deze software heeft het bedrijf Pandora Intelligence ontwikkeld in het kader van het Startup in Residence-programma van de overheid. De ontwikkeling gebeurde samen met een selectie van ketenpartners (CJIB, Reclassering, OM, RvdK, Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond en de Gemeente Rotterdam). Het resultaat was een prototype voor een applicatie waarin de informatie die al deze partners over een verdachte hebben, gestructureerd en in samenhang gevisualiseerd wordt. Zo komt zijn/haar levensloop op een toegankelijke manier in beeld.
Hoe het prototype van deze software kan worden ingezet bij de sanctie-uitvoering licht Maaike Lousberg van Pandora Intelligence toe in onderstaande video.

Pandora