Omgevingsadvies

Waar gaan de projecten over?
De projecten binnen dit thema ontwikkelen nieuwe manieren van werken die ervoor zorgen dat de beslissingen over een verdachte/dader worden genomen met genoeg kennis over deze persoon, zijn/haar omgeving en (delict)achtergrond.
Een aantal projecten richt zich daarbij expliciet op de ‘de voorkant’ van de sanctie-uitvoering: de strafbepaling na het plegen van een strafbaar feit. Deze projecten proberen de beslissingen over de strafoplegging tot stand te laten komen op basis van een breed beeld van de persoon in kwestie, zijn /haar (delict)achtergrond en sociale systeem en ook van het slachtoffer en/of de wijk. Hiervoor leveren alle betrokken professionals relevante informatie aan. Ze komen, in samenspraak met de verdachte/dader, tot een advies en plan van aanpak (het omgevingsadvies), op basis waarvan een officier van justitie of rechter persoonsgericht en op maat een straf kan bepalen.
Andere projecten richten zich op het ontwikkelen of effectief kunnen gebruiken van een breed persoonsbeeld in latere fases van de sanctie-uitvoering en tijdens de nazorg. 

De veronderstelling
We gaan ervan uit dat opgelegde sancties en andere beslissingen in de sanctie-uitvoering en nazorg effectiever zijn wanneer ze gebaseerd zijn op een breed persoonsbeeld/omgevingsadvies.

De leervragen
Via de projecten in dit thema werken we aan de volgende vragen:

  • Welke informatie hoort er in een omgevingsadvies? Hoe organiseren we dat bij de ZSM-tafel, tijdens de uitvoering van de sanctie en de nazorg? Wat levert het op en voor welke doelgroep?
  • Hoe weten we wie over welke relevante info beschikt?
  • Hoe organiseren we vervolgens deze informatie qua proces, regels, techniek?
  • Leidt deze (nieuwe) informatie tot verbetering van de afdoening? Komt dit tot uiting in effectievere sancties?
  • Voor welke doelgroep(en) biedt een ‘omgevingsadvies’ de meeste meerwaarde en waaruit bestaat die meerwaarde?
  • Wat betekent dit voor de informatiehuishouding én samenwerking van betrokken organisaties en instanties en de (wettelijke) kaders voor informatie-uitwisseling?

Sommige projecten binnen dit thema hebben overlap met projecten uit het thema Flexibel op- en afschalen van beveiliging, zorg of toezicht.