Samen starten – Zwolse aanpak re-integratie van (ex-)gedetineerden

Dit project is afgerond.

Door het verbeteren van regionale samenwerking en informatievoorziening tussen PI’s, reclassering en gemeenten en organisaties voor zorg- en ondersteuning, krijgt iedere Zwolse gedetineerde, gedetineerd in PI Zwolle een gedegen detentie en re-integratieplan aangeboden. Er wordt door de PI Zwolle, reclassering en gemeente Zwolle intensief samengewerkt aan de re integratie van de Zwolse burger, vanaf dag één van detentie.

Waar gaat het project over?
Binnen het programma Koers en kansen is een werkproces ontwikkeld rondom (vooralsnog) Zwolse gedetineerden die in de PI Zwolle gedetineerd zitten en na einddatum detentie uit gaan stromen in de gemeente Zwolle.
Bij aanvang van het project is als doel gesteld om de samenwerking tussen PI Zwolle, reclassering en gemeente Zwolle te verbeteren en te intensiveren waardoor iedere Zwolse gedetineerde (ongeacht het strafrechtelijke kader), in de PI Zwolle een efficiënt en een ‘op maat gemaakt’  re-integratieplan aangeboden krijgt. Binnen dit project zijn PI Zwolle, de reclassering en gemeente Zwolle de belangrijkste samenwerkingspartners vanwege hun onderlinge verwevenheid gedurende het detentietraject.
Er is onderzocht welke ruimte er binnen de bestaande functieprofielen en bedrijfsprocessen bestond om een nieuw werkproces te implementeren. Dit alles met behulp van de input van alle betrokkenen doormiddel van nauwe samenwerking en veelvuldig overleg. Op deze wijze is een toekomstbestendig werkproces ontstaan die door zowel DJI, Gemeente Zwolle alsmede de reclassering wordt gedragen. Activiteiten die voorheen aan ‘de achterkant’ plaats vonden, na de invrijheidsstelling, worden nu naar de ‘voorkant’ gehaald.

Wat is de aanpak?
Zodra een Zwolse gedetineerde in PI Zwolle gedetineerd raakt (ongeacht het kader) krijgt de gemeente hierover bericht. Vervolgens vindt er binnen 10 dagen van iemand zijn detentie een TBO (trajectbepalingsoverleg) in de PI plaats, geïnitieerd door de gemeente. Bij dit overleg is de nazorgcoördinator van de gemeente aanwezig, een reclasseringswerker en de betrokken casemanager vanuit de PI. En last but not least: de gedetineerde!
Doel van het gesprek: richting bepalen. Wat is de stand van zaken, wie is er bij de gedetineerde betrokken, welke trajecten (gaan) lopen.. etc. Als het vooraf aan het TBO duidelijk is dat er al zorgpartners voorafgaande aan de detentie betrokken zijn dan worden zij ook uitgenodigd om bij het TBO aan te sluiten. De informatie die tijdens dit overleg wordt verkregen neemt de casemanager mee ten behoeve van het realiseren van het detentie- en re integratieplan.
Indien de detentieperiode te kort is om ‘binnen’ een TBO te organiseren, dan wordt een TBO in overleg met de gedetineerde ‘buiten’ georganiseerd, enkele dagen na einddatum detentie. De continuïteit van zorg is op deze wijze gewaarborgd en de brug tussen binnen en buiten gerealiseerd. Het kan zijn dat hier een plan voor nazorg uitkomt, het kan ook zijn dat (indien iemand nog een lange detentie moet uitzitten) er vanuit ons werkproces geen plan komt maar wel een situatie waar verdere interventies in het kader van het detentie- en re-integratietraject of een voorwaardige invrijheidsstelling eenvoudig op kunnen inhaken. De continuïteit van zorg, ook binnen detentie, is dan het uitgangspunt van het TBO.

Met welk resultaat ben je tevreden?
Wanneer het werkproces een vaste plek heeft gekregen binnen de huidige werkprocessen van PI Zwolle, de reclassering en Gemeente Zwolle. Daarnaast is het streven, gesprekken hieromtrent worden reeds gevoerd, om het werkproces uit te rollen naar overige gemeenten en PI’s waardoor de te bedienen doelgroep steeds groter wordt.

Meer weten?
Neem contact op met een van de projectleiders:
Diana van Os: 06-22 79 29 30 / d.van.os@svg.reclassering.nl;
Henk Last: 06-11 14 92 10 / h.last@reclassering.nl.

Bekijk de animatie over het project Samen starten

In de onderstaande animatie wordt in het kort uitgelegd wat de kern is van het project Samen strarten.

Zwolse gedetineerden met een plan de deur uit

Bekijk ook het korte filmpje over het project Samen starten

Naar het filmpje over het project Samen starten