Kortgestraft langdurig nut (Utrecht)

Naast het feit dat er überhaupt screening moet komen voor kortgestraften, is het van belang om te kijken hoe dit het beste georganiseerd kan worden. De huidige werkprocessen tonen namelijk hiaten, de organisaties werken nog teveel als losse onderdelen. De gemeente Utrecht initieert een project gedurende twee jaar te werken aan oplossingen.

Waar gaat het project over?
Op dit moment wordt er nauwelijks ingezet op re-integratie van kortgestraften. Wanneer kortgestraften niet zelf actief een hulpvraag stellen, worden ze niet tot nauwelijks ondersteund in hun re-integratie tijdens detentie. Omdat een groot deel van de gedetineerden niet tot nauwelijks in staat is om zelfstandig een hulpvraag te formuleren, vallen kortgestraften dus in de huidige organisatie buiten de boot voor hulp bij re-integratie. Het project Kortgestraft langdurig nut gaat deze zaken aanpakken.

Wat is de aanpak?
Het project zet in op het ontwikkelingen van de volgende innovaties in nazorg van kortgestraften;

  1. Integrale screening van kortgestraften ten behoeve van re-integratie; ook de niet-willers en niet-kunners worden actief benadert
  2. Organiseren van een ondoorbroken lijn van binnen naar buiten: de levensloop van de gedetineerde staat centraal
  3. Maatschappelijk resultaat is het belangrijkste resultaat: vakmanschap voorop.

Met welk resultaat ben je tevreden?
We zijn tevreden zodra we de volgende doelen hebben bereikt:

  • Het project heeft tot doel aan te tonen dat de grote groep kortgestraften die veelvuldig recidiveren, door middel van adequate trajectregie kunnen re-integreren zodat recidive wordt voorkomen.
  • Daarnaast heeft de pilot tot doel vast te stellen welke factoren bijdragen aan een succesvol afgesloten traject en welke factoren voortijdige uitval verklaren. Op basis van die kennis kan de aanpak verder worden doorontwikkeld.
  • Een organisatievorm te ontwikkelen om waarbij de verbinding gelegd kan worden tussen de tijd tijdens detentie en een langdurige oplossing na detentie.

Meer weten?
Karin Katier
k.katier@utrecht.nl