COSA in vrijwillig kader (Breda)

Dit project is afgerond.

Waar gaat het project over?
Een groep van (zeden-)delinquenten komt uit detentie zonder een justitieel kader, nazorg en/of hulpverlening gericht op een goede re-integratie. De methodiek COSA blijkt effectief voor de doelgroep binnen het justitieel kader en wordt met dit project ook ingezet buiten het justitieel kader.
In dit proeftuinproject – een samenwerking van Avans Hogeschool en Exodus Nederland - wordt samengewerkt met ervaren professionals, onder de begeleiding van een stuurgroep. Naast lokale  partners zoals Bureau Nazorg ’s-Hertogenbosch, heeft ook Reclassering Nederland hierin zitting  zodat veel geleerd kan worden van de ruime ervaring die Reclassering Nederland inmiddels heeft opgedaan met de uitvoering van COSA.

Wat is de aanpak?
Resocialisatie van zedendelinquenten ligt gevoelig in de samenleving en de persoonlijke en maatschappelijk impact van recidive is groot. Een zorgvuldige invoering van dit COSA model vereist een gedegen voorbereiding en goede samenwerking tussen lokale partners.

Er moet binnen het lokale netwerk een gedeelde visie op COSA buiten justitieel kader ontwikkeld worden. Ook moeten professionele cirkelcoördinatoren van Exodus  getraind  en vrijwilligers geworven en getraind worden. Tevens moet een netwerk van professionals gecreëerd worden, dat in het kader van nazorg een ondersteunende rol kan spelen.

Na een gedegen voorbereiding wordt in het voorjaar van 2019 gestart met twee proefcirkels. De eerste opbrengsten en resultaten van de evaluatie hopen we in juni 2020 te kunnen presenteren.

Met welk resultaat ben je tevreden?
De verwachte outcome van de proefcirkels is: geen recidive, meer zelfredzaamheid en probleem-oplossend vermogen bij het kernlid, minder sociaal isolement en meer hoop op een positief en zinvol maatschappelijk bestaan. We hopen dat het lukt om dit model door te ontwikkelen voor zedendelinquenten die geen justitieel kader hebben. Het doel is om twee proefcirkels minimaal een jaar draaiende te houden.

Meer weten?
Neem contact op met Mechtild Höing: ma.hoing@avans.nl