Continuïteit van interventies

Waar gaan de projecten over?
De projecten binnen dit thema gaan over het organiseren van een aanpak die erop gericht is dagbesteding, werk, huisvesting, zorg en ondersteuning van een (ex-)gedetineerde zonder onderbreking door te laten lopen, voor, tijdens en na detentie. De projecten willen de belemmeringen en risicofactoren voor een succesvolle re-integratie wegnemen. Daarnaast beogen ze de beschermende factoren in stand te houden en zo nodig te versterken.

De veronderstelling
Wanneer alle noodzakelijke interventies blijven doorlopen of worden gestart, onafhankelijk van de fase waarin een veroordeelde zit, leidt dit tot een succesvollere re-integratie van een ex-gedetineerde en – zo nemen we aan - tot het terugdringen van recidive.

De leervragen
Via de projecten in dit thema werken we aan de volgende vragen:

  • Hoe worden gemeenten en professionals tijdig betrokken bij zorg, begeleiding en re-integratie van gestraften?
  • Welke werkwijze(n) en samenwerkingsvorm(en) bieden betere continuïteit van de interventies voor, tijdens en na detentie dan nu het geval is én waarom? Welke elementen en (achterliggende) patronen werken daarbij wel, welke niet? Denk onder meer aan rolverdeling, mandaat, verantwoordelijkheden en regie.
  • Welke randvoorwaarden zijn nodig voor een betere continuïteit van interventies, bijvoorbeeld op het gebied van financiering, informatiedeling, leiderschap, commitment of maatwerk?
  • Welke kwalitatieve effecten heeft een betere continuïteit van interventies op de re-integratie van gedetineerden?
  • Hoe kunnen we kwantitatief aantonen dat een nieuwe werkwijze ook daadwerkelijk leidt tot succesvolle re-integratie?

Projecten die gaan over de vraag hoe we ervoor zorgen dat de noodzakelijke zorg aan een (ex-)delinquent doorloopt tijdens en na zijn/haar forensische zorgtitel vallen onder het thema Verbinding forensische zorg met reguliere GGZ.