Continuïteit van interventies

Waar gaan de projecten over?

De projecten binnen dit thema gaan over het organiseren van een aanpak die erop gericht is dagbesteding, werk, huisvesting, zorg en ondersteuning van een (ex-)gedetineerde zonder onderbreking door te laten lopen, voor, tijdens en na detentie. De projecten willen de belemmeringen en risicofactoren voor een succesvolle re-integratie wegnemen. Daarnaast beogen ze de beschermende factoren in stand te houden en zo nodig te versterken.

De veronderstelling

Wanneer alle noodzakelijke interventies blijven doorlopen of worden gestart, onafhankelijk van de fase waarin een veroordeelde zit, leidt dit tot een succesvollere re-integratie van een ex-gedetineerde en – zo nemen we aan - tot het terugdringen van recidive.

De leervragen

Via de projecten in dit thema werken we aan de volgende vragen:

  • Hoe organiseer je vroegtijdig met gemeenten en professionals uit verschillende domeinen (veiligheid, zorg en sociaal domein) én de justitiabele zelf een integrale aanpak voor re-integratie zodat de kans op recidive wordt verkleind?

  • Welke organisatiemodellen en begeleidingsmodaliteiten worden hiervoor ingezet en wie voert de regie op het proces? Projecten die gaan over de vraag hoe we ervoor zorgen dat de noodzakelijke zorg aan een (ex-)delinquent doorloopt tijdens en na zijn/haar forensische zorgtitel vallen onder het thema Verbinding forensische zorg met reguliere GGZ.