Recidive- en analysetools

Koers en Kansen investeert in de (door)ontwikkeling van hulpmiddelen die de betrokken organisaties, op landelijk en lokaal niveau, beter in staat stellen sanctiebeleid en -uitvoering te evalueren en bij te stellen.

 • Systeemanalyse Recidive/Marvel-model Recidive
  Het model bestaat uit variabelen die van invloed zijn op de kans om te recidiveren. De variabelen worden weergegeven in hun onderlinge samenhang. Hoe de variabelen elkaar onderling beïnvloeden is onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek. Welk onderzoek dit is, is in het model opgenomen. De tool draagt bij aan evidence based beleidsvorming en aan het doorontwikkelen van de kennis over recidiveren. Het vergroot daarmee op termijn de impact van sanctiebeleid en -uitvoering.
  Meer lezen over het recidive-model?
  Lees het nieuwsbericht Recidive-model voor wetenschappelijke onderbouwing beleidsadviezen
  Bekijk het recidive-model en de vijf feedbackclusters
  Lees over de ontwikkeling van het model in het TNO-rapport Systeemanalyse Recidive en het Marvel-recidive-model
 • Doorontwikkeling Recidivemonitor
  In samenwerking met het WODC werkt het programma aan de doorontwikkeling van de huidige WODC-recidive-monitor.  > WODC-recidive-monitor
  De ambitie is de huidige monitor zodanig door te ontwikkelen dat de data gericht gebruikt kunnen worden door de regionale/lokale praktijk zoals gemeenten, Veiligheidshuizen of projecten. Deze praktijk wil vragen kunnen beantwoorden waarop de huidige monitor niet is toegesneden. Vragen als: zijn er verschillen in recidivecijfers tussen regio’s of tussen instellingen? Hoeveel mensen recidiveren, uitgesplitst naar soort sanctie en doelgroep, bijvoorbeeld forensische patiënten? Hoe worden recidivecijfers beïnvloed door verschillen in omstandigheden van (ex-)delinquenten? Bijvoorbeeld het wel of niet onder reclasseringstoezicht staan? En kan de monitor zicht geven op intermediaire factoren als de vijf basisvoorwaarden voor maatschappelijke (re-)integratie?
  Onderzoeksbureau Significant Public brengt momenteel alle wensen die er bestaan over de doorontwikkeling in kaart. Vervolgens bekijkt het bureau of en hoe deze wensen een plaats kunnen krijgen in een doorontwikkelde recidivemonitor.
 • De MKBA-checklist
  Het programma Koers en kansen is geselecteerd als proeftuin in de Operatie Inzicht in Kwaliteit, een traject van het ministerie van Financiën met als doel het maatschappelijk rendement van beleid(svernieuwing) te vergroten en meetbaar te maken. In dit kader heeft Koers en kansen een tool (quick scan) laten ontwikkelen, waarmee gemakkelijk en snel beoordeeld kan worden in welke mate een project zich leent voor het uitvoeren van een Maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA)
  Naar de MKBA-checklist >
 • De Verduurzamingsscan
  Een onderdeel van MKBA-checklist (zie hierboven) is de verduurzamingsscan. De verduurzamingsscan maakt deel uit van de leeromgeving van het projectenlab.
  Voor meer informatie over de scan: zie Leren in projectteams: bijeenkomsten en tools;
 • Het MKBA-Kompas
  Deze tool is een model van eisen, waarmee helder wordt aan welke voorwaarden een project moet voldoen wil het geanalyseerd kunnen worden op maatschappelijke kosten en baten (MKBA). Het is een uitbreiding van de hierboven vermelde MKBA-checklist op basis van inzichten uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de praktijk.
  Meer lezen over het MKBA-Kompas?
  Lees het nieuwsbericht MKBA-Kompas maakt project startklaar voor maatschappelijke kosten-baten-analyse
  Bekijk het MKBA-Kompas
  Lees over de achtergronden van het MKBA-Kompas in het rapport Het MKBA-Kompas