Handreiking pilots en experimenten. Een beleidsexperiment in zes stappen

Deze beknopte handreiking geeft houvast bij het opzetten of verbeteren van beleidsexperimenten en pilots. Het document beschrijft het proces van experimenteren in zes heldere en cruciale stappen.
In eerste instantie is de handreiking gericht op het ondersteunen van beleidsadviseurs van het Rijk. Maar de handreiking is zeer zeker ook handig voor beleidsmakers elders en anderen die betrokken zijn bij innovaties.

De handreiking is ontwikkeld in het kader van de Operatie Inzicht in Kwaliteit, een rijksbreed programma waaraan het programma Koers en kansen voor de sanctieuitvoering deelnam. De operatie was opgezet om het overheidsbeleid te verbeteren, door de kennis over de doeltreffendheid en doelmatigheid van bestaand beleid te vergroten en het evaluatiestelsel te verbeteren (Regeerakkoord, 2017).