Mind the gap - Continuïteit in de forensische zorgketen

Continuïteit van zorg is essentieel om ongewenst gedrag bij (ex-)forensische patiënten te voorkomen. Om die continue zorg te garanderen zijn de afgelopen jaren diverse programma’s en initiatieven gestart, meestal met een beleidsmatige insteek.
Maar wat ervaren professionals en cliënten in de forensische zorgketen zelf als knelpunten? Kunnen de bestaande programma’s hen daarbij helpen? En wat zijn hun wensen als het gaat om continuïteit in de keten?
Het rapport Mind the gap bevat een inventarisatie van de door hen ervaren knelpunten en wensen, ter inspiratie voor toekomstig onderzoek en productontwikkeling voor verbetering van de continuïteit van zorg.

Een paar conclusies: er is geen behoefte aan nieuwe instrumenten, wel aan meer scholing. Het oplossen van wettelijke en financiële belemmeringen zijn onverminderd urgent. Het verbeteren van samenwerking is topprioriteit. De menselijke benadering is cruciaal