Nieuwsbrief Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering

In deze nieuwsbrief  lees je over de laatste ontwikkelingen binnen het programma Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering.
De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen in het zorg-, sociaal en veiligheidsdomein die geïnteresseerd is in innovatieve manieren van (samen)werken om recidive bij ex-delinquenten te verkleinen. Voel je vrij de nieuwsbrief te verspreiden onder collega’s of mogelijk geïnteresseerde professionals in andere organisaties. Abonneren kan via de website van Koers en kansen.

INTERVIEW Janine Plaisier: ‘Laat professionals en onderzoekers nauw samenwerken, dan leren we het meest van praktijk-experimenten.’

Sinds de start van Koers en kansen was ze voorzitter van de Koersbewakers, het wetenschappelijke klankbord voor het programma Koers en kansen. Nu neemt Janine Plaisier afscheid. Tijd om in de geest van het programma met haar de balans op te maken: wat zijn haar lessons learned? Welke inzichten wil ze graag nalaten? Koers en kansen in gesprek met onderzoeker én psycholoog Janine Plaisier.

Lees het interview >

Janine Plaisier afscheidsinterview

Projectleider Rixt Riemersma: ‘Doe een projectscan juist wanneer je er het minst de tijd voor hebt.’

Op uitnodiging van Koers en kansen kwam het projectteam van Rixt Riemersma onlangs bij elkaar voor een quick scan van hun project Hack_Right. Dit aanbod is een van de manieren waarop het programma de projecten helpt bij het neerzetten van hun innovatie. Projectleider Riemersma was aanvankelijk sceptisch: ’Moeten we een dag lang algemene tips aanhoren over projectmatig werken? We hebben het al druk genoeg.’ Het project langs de meetlat was ook spannend.

Lees meer >

Scorelijst op flipover gemaakt tijdens projectscan Hack_Right

Koers en kansen ontwikkelt recidive-model om beleidsvernieuwing te onderbouwen

Wanneer neemt de kans op recidive af? Welke factoren spelen daarbij een rol? En hoe zeker weten we dat? De Koersbewakers, de wetenschappelijke klankbordgroep van het programma Koers en kansen, pleiten voor het beter gebruik van de grote hoeveelheid bestaande kennis op dit terrein. Om erop voort te kunnen bouwen en te voorkomen dat (wetenschappelijke) inzichten verdampen is het belangrijk dat deze kennis eenvoudig toegankelijk is. Het programma Koers en kansen bekijkt of het systeemdenken hierbij behulpzaam kan zijn. Systeemdenken is een manier om alle factoren die invloed hebben op een bepaald probleem, in dit geval recidiveren, inclusief hun onderlinge relaties, in kaart te brengen.

Lees meer >

Recidive-model in concept volgens de TNO-Marvel-methodiek

Narratieve methodiek bij jongeren in detentie beloftevol

Wat doet het met jongeren in detentie wanneer ze hun eigen levensverhaal vertellen en vastleggen? Wat doet het met de relatie tussen hen en hun mentor? En wat kan het betekenen in contact met nieuwe hulpverleners die hen vooral kennen uit het (soms negatieve) dossier? Stichting Young in Prison heeft samen met het Lectoraat Residentiële Jeugdzorg van de Hogeschool Leiden en Essa Research onderzocht. De resultaten van de vooralsnog kleine pilot zijn positief.

Lees meer>

Een jongere volgt een workshop Narratieve Methodiek in kader van pilot Jouw Levensloop Centraal

Projectleiders Koers en kansen reflecteren op obstakels in systeemwereld

De projectleiders van het Programma Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering kwamen op 31 oktober bij elkaar in De Lik in Utrecht om van elkaar en deze keer ook van ervaringsdeskundigen te leren hoe ze hun project kunnen verbeteren. De dag maakt deel uit van de leeromgeving die het programma beoogt voor de inmiddels 40 Koers- en kansenprojecten. De aftrap was een geluidsfragment waarin twee ex-gedetineerden vertellen over hun ervaringen met instanties/professionals, over hun kwetsbaarheid en hun weerbaarheid.

Lees meer >

Projectleidersdag in De Lik Utrecht 31 10 19

Colofon

Dit is een uitgave van het Programma Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website van Koers en kansen. Let op dat je de e-mail die je vervolgens ontvangt per omgaande bevestigt.
Abonnees die zich willen afmelden voor de nieuwsbrief vinden bij iedere editie twee links: een om zich af te melden en een om het abonnement te beheren.
Wil je reageren op de nieuwsbrief of heb je vragen over de inhoud? We horen het graag: koersenkansen@minjenv.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.