Onderzoek naar intensieve, ambulante zorg aan forensisch-psychiatrische patiënten - zes aanbevelingen voor juiste zorg op maat en betere ketensamenwerking

In de Koers en kansen-pilot ‘ForFACT: patiënt beter in beeld, van delict naar zorg’ is de patiëntenpopulatie in kaart gebracht van twee ForFACT-teams van Kairos, een specialistische zorginstelling voor ambulant forensisch-psychiatrische behandeling en onderdeel van de Pompestichting. Het doel van het onderzoek was om verbeterpunten te vinden voor de zorg aan deze complexe doelgroep, mogelijk ook voor ForFACT-teams elders.

Wat is ForFACT?

Een ForFACT-team (Forensic Flexible Assertive Community Treatment) is een multidisciplinair team dat op een laagdrempelige manier intensieve zorg levert aan forensisch-psychiatrische patiënten in hun eigen omgeving. Het gaat om volwassenen met langdurige, ernstige psychiatrische problemen en die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. Dit gaat vaak samen met andere problemen, zoals dakloosheid, verslaving, schulden, geen werk of dagbesteding. Meestal zoeken deze patiënten niet zelf hulp en komt hulpverlening moeizaam tot stand. De zorg is erop gericht om het risicovolle en overlastgevende gedrag bij hen te verminderen zodat zij op een acceptabele en volwaardige manier onderdeel van de maatschappij kunnen uitmaken.

Figuur Het aantal verschillende diagnoses bij de onderzochte ForFACT-patiëntengroep

Grote diversiteit in patiëntengroep

Aan het onderzoek namen 132 ForFACT-patiënten deel. Gegevens zijn verzameld door dossierstudie, interviews met patiënten, gesprekken met behandelaren en de afname van (neuro)cognitieve tests. De resultaten laten zien dat de ForFACT-patiëntengroep uitermate divers is en dat behandelaars rekening moeten houden met een grote verscheidenheid aan complexe zorgvraagstukken, die elkaar ook nog eens beïnvloeden.

De resultaten zijn besproken met de twee ForFACT-teams van Kairos. Vervolgens zijn aanbevelingen geformuleerd om de behandelpraktijk van de betrokken ForFACT-teams, en naar verwachting ook ForFACT-teams elders, te verbeteren.

Zes belangrijke aanbevelingen

Verder met de aanbevelingen

Naar aanleiding van de resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek zal het projectteam in de komende maanden met het ForFACT-team in gesprek gaan met ketenpartners. Onderwerp van gesprek is hoe de huidige praktijk veranderd moet worden om aan deze complexe doelgroep de juiste zorg op maat te kunnen bieden én hoe de ketensamenwerking kan worden verbeterd.