Social Impact Bond 'Werk na detentie': dertien lessen over een innovatieve manier van samenwerken tussen private partijen en de rijkoverheid

Ex-gedetineerden met een baan hebben minder kans terug te vallen in crimineel gedrag. Dat is waardevol voor deze mensen zelf én vergroot de veiligheid in de samenleving. Tegelijkertijd kan het de maatschappij financieel wat opleveren. Zo is er minder geld nodig voor uitkeringen en ook de kosten als gevolg van recidive gaan omlaag: minder strafrechtelijke trajecten en duur gevangenisverblijf. Het is dan ook wenselijk dat zo veel mogelijk ex-gedetineerden een baan krijgen. Bijvoorbeeld met een nieuwe en naar verwachting effectievere methode van toeleiding naar werk.
Omdat de ontwikkelkosten van een nieuwe methode voor de baten uitgaan moet zo’n vernieuwing voorgefinancierd worden. De vraag is dan: welke partijen zijn bereid om dit risico te nemen? In een Social Impact Bond (SIB), een experimentele financierings- en samenwerkingsvorm, zijn dat private partijen.

De private partijen nemen het risico van voorfinancieren omdat ze verwachten dat de nieuwe methode effectiever is dan de bestaande en uiteindelijk financiële winst oplevert. Blijkt die verwachting aan het einde van de rit uit te komen, dan betaalt de overheid de opbrengsten terug aan de investeerders. Overtreft het eindresultaat de verwachtingen dan ontvangen de investeerders meer. Valt het eindresultaat tegen dan dragen zij het financiële risico.

De Social Impact Bond 'Werk na detentie' in vogelvlucht

Zo startte in de zomer van 2016 de Social Impact Bond 'Werk na detentie', de eerste SIB waarbij de landelijke overheid betrokken is. De private investeerders ABN AMRO, Oranje Fonds en Start Foundation gingen daarin, met ondersteuning van het platform Society Impact, een samenwerking aan met het ministerie van Justitie van Veiligheid.
Het primaire doel bij deze SIB was – ook voor de investeerders - om op rijksniveau ervaring op te doen met deze financieringsconstructie en na te gaan of het loont om op deze manier een maatschappelijk doel te realiseren.

Na een aanbesteding door de private partijen werd Work-Wise Direct de uitvoerder van de nieuwe aanpak in arbeidstoeleiding. Work-Wise Direct, een consortium van Stichting 180, Restart en Exodus, werd niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van de interventie, maar ook voor het behalen van het beoogde resultaat, dat van tevoren was overeengekomen: drie keer meer ex-gedetineerden met een baan en tien procent minder recidive in de groep begeleide ex-gedetineerden ten opzichte van een referentiegroep zonder die begeleiding.

De afspraak was dat in 2,5 jaar 150 ex-gedetineerden intensief begeleid werden naar werk en daarbij hulp kregen bij huisvesting en schuldsanering. Uiteindelijk hebben 119 ex-gedetineerden meegedaan aan het project. Het afsluitende, onafhankelijke onderzoek naar de effectiviteit van de SIB, uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia, wordt verwacht in de zomer van 2021. Daarin zal de behandelgroep vergeleken worden met een controlegroep op aandeel arbeidsparticipatie en recidivepercentage.

Terugkijken om te leren

Vooruitlopend op het effect-onderzoek van Panteia kwamen de partijen onlangs digitaal bij elkaar om het proces van de afgelopen jaren en hun onderlinge samenwerking onder de loep te nemen en aanknopingspunten te krijgen voor toekomstige SIB’s.

Tijdens een reconstructiesessie passeerden niet alleen gezamenlijke inzichten, maar ook individuele, en soms uiteenlopende ervaringen. Daaruit zijn dertien lessen te trekken voor toekomstige SIB’s.

De dertien lessen van het SIB-project 'Werk na detentie'

Meer informatie over de Social Impact Bond 'Werk na detentie'

Meer lessen en tips voor het uitvoeren van een Social Impact Bond