Werkgestraften in regio Kennemerland niet in beeld als kwetsbare doelgroep voor gemeentelijke nazorg

Werkgestraften worden tijdens de werkstraf wel begeleid, maar krijgen in de regio Kennemerland niet standaard de gemeentelijke (na)zorg aangeboden die de groep ex-gedetineerden wél krijgt. Toch kampen werkgestraften met vergelijkbare problematiek. Dit blijkt uit een onderzoek dat het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden (RCN) Kennemerland, de Reclassering Nederland (RN) en Fivoor Reclassering binnen het programma Koers en kansen hebben laten uitvoeren in hun regio.

Uit het onderzoek blijkt ook dat werkgestraften veelal kwetsbare mensen zijn met problemen op meerdere leefgebieden. Bijna de helft van de werkgestraften heeft geen dagbesteding, de helft heeft problematische schulden en een derde kampt met psychische problemen. Toch zijn de werkgestraften in de onderzochte gemeenten lang niet altijd in beeld.

Werkgestarften aan het werk

Geen registratie, geen ondersteuning
In de onderzochte gemeenten worden werkgestraften bij geen enkele organisatie gemeld of geregistreerd. Ook zelf vinden ze niet de weg naar ondersteuning en hulp. Met als resultaat dat de meeste werkgestraften geen ondersteuning of begeleiding krijgen bij hun problemen. Daardoor hebben ze een reële kans om terug te vallen in strafbaar gedrag.

Overigens weten ook werkmeesters en medewerkers werkstraffen vaak niet goed waar zij werkgestraften met problemen naar door kunnen verwijzen of waar zij eventueel zelf met vragen over problemen van werkgestraften terecht kunnen.

Aanknopingspunt
De uitkomsten van dit onderzoek bieden mogelijk aanknopingspunten voor het inrichten van een pilot (na)zorg aan werkgestraften. Werkgestraften kunnen baat hebben bij specifieke (na)zorg en ondersteuning, die aangrijpen op problemen op de vijf leefgebieden die een relatie hebben met de kans op recidive: huisvesting, dagbesteding, inkomen/schulden, zorg, identiteitsbewijs.

De werkstraf kan een goed aangrijpingspunt zijn om deze mensen toe te leiden naar het beschikbare hulp- en ondersteuningsaanbod, dat in de meeste gevallen zal gaan over het vinden van dagbesteding, het zorgen voor inkomen of schuldhulpverlening.