Samenwerkingsexperiment gemeente en reclassering geëvalueerd

Als experiment werkte de gemeente Breda met een multidisciplinair re-integratieteam dat was ondergebracht bij de afdeling Sociaal Domein van de gemeente. Het gemeentelijke team bestond uit een teamcoördinator, een klantmanager Wmo en medewerkers van Reclassering Nederland, Verslavingsreclassering Novadic Kentron en SMO (Stichting Maatschappelijke Opvang). Vanaf de eerste week van detentie werd samen met de gedetineerde bekeken wat nodig was voor een goede terugkeer in de samenleving. Onderzocht is of de diversiteit in achtergrond en expertise van het team de terugkeer van gedetineerden meer slagingskans geeft.

Het multidisciplinaire karakter van het team bleek zeker van meerwaarde, zo blijkt uit de eindrapportage van het experiment. Maar er is ook een kanttekening: het is niet aan te raden om medewerkers vanuit de reclassering en SMO aan het team toe te voegen wanneer deze tegelijkertijd ook vanuit hun moederorganisatie werken. Vanuit de twee-petten-positie vraagt het namelijk teveel praktische randvoorwaarden én professionele zorgvuldigheid om de privacy van een cliënt te waarborgen. Ook kan het voor verwarring en onveiligheid bij de cliënt zorgen, bijvoorbeeld wanneer een cliënt het teamlid met reclasseringsachtergrond bij Reclassering Nederland ontmoet.

Multidisciplinair overleg aan vergadertafel

Uit de kleinschalige kosten-baten-analyse blijkt dat de extra investering in een multidiciplinair re-integratieteam zich kan terugverdienen. Vooral als ingezet wordt op werk en huisvesting. Daarbij is het cruciaal dat het team met interne partners duidelijke afspraken maakt over wie welke acties oppakt tijdens het ondersteuningstraject na detentie. Bovendien is het belangrijk iemand aan te wijzen die daarover de regie heeft.

Op basis van de ervaringen uit het project is de oorspronkelijke samenstelling van het re-integratieteam gewijzigd. Het team is zonder de medewerkers van de reclassering en SMO verdergegaan. Daarnaast zijn medewerkers vanuit de participatieketen aan het team toegevoegd.

Dit experiment was een onderdeel van een bredere pilot in het kader van de City Deal Zorg voor Veiligheid in de Stad.