Kleinschalige voorziening Rotterdam

Schadebeperkende detentie waarbij preventief gehechten hun dagelijkse activiteiten zoals arbeid, school of langdurige zorg kunnen blijven continueren om zodoende detentieschade te voorkomen en recidivegevaar te verkleinen.

Waar gaat het project over?
De strafrechtpartners en ook de gemeente hebben behoefte aan een variant van voorlopige hechtenis waarbij de verdachte baan, opleiding of hulpverleningstraject kan behouden, maar wel voorlopig gehecht wordt. Zeker met het oog op de onschuldpresumptie is het belangrijk om onnodige detentieschade te voorkomen.

Naast het voorkomen van detentieschade hebben deze mensen structuur en begeleiding nodig om hun leven op de rit te krijgen.

Wat is de aanpak?
In de KV werken professionals, de gedetineerde én zijn familie/netwerk samen aan wat nodig is om de kans op (terugval in) crimineel gedrag te verkleinen. De focus ligt op continuering van werk, opleiding en zorg en het betrekken van het eigen netwerk. De verdachte wordt geacht zijn eigen detentieplan op te stellen waarbij hij zelf de hulpvraag stelt.

Met welk resultaat ben je tevreden?

  • Alle ingestroomde verdachten behouden ten tijde van hun verblijf in deze voorziening opleiding, baan of zorgtraject, waarmee onnodige detentieschade wordt voorkomen. Doordat zij inkomen hebben behouden ze ook hun woning.
  • Ingestroomde verdachten zonder werk of opleiding zijn in de eerste detentieweek gestart met een arbeidsre-integratietraject en hebben dit ook afgemaakt na detentie.
  • Elke gedetineerde maakt, met hulp van de casemanager en zijn steunende netwerk een plan om niet in detentie terug te komen. Waar nodig wordt de gemeente betrokken bij de uitvoering en de reclassering voor het uitvoeren van gedragsinterventies.
  • Bij uitstroom zijn afspraken gemaakt met deze steunende partners en de rol die zij spelen na detentie.
  • De bezetting van de kleinschalige voorziening is minimaal gemiddeld 70%.

Meer weten?
Ronald Nieuwkerk
r.nieuwkerk@dji.minjus.nl