Hack_Right: voorkom recidive, ontwikkel talent

Hack_Right is een alternatief of aanvullend straftraject voor jongeren (12 -23 jaar) die voor een eerste cyberdelict worden veroordeeld. Het doel van Hack_Right is om recidive te voorkomen en het talent van jongeren verder te ontwikkelen binnen de kaders van de wet.

Waar gaat jullie project over?
Binnen Hack_Right zijn er vier verschillende modules die los of in combinatie met een reguliere (Halt)straf (boete, gevangenisstraf, taakstraf) kunnen worden ingezet. De modules spelen in op criminogene factoren voor het plegen van het delict. Criminogene factoren zijn de kenmerken en omstandigheden van mensen en hun omgeving die bijdragen aan het plegen van delicten en daardoor ook ten aanzien van recidive een voorspellende waarde kunnen hebben.

Wat is de aanpak?
Het kiezen van de modules is maatwerk en hangt af van de criminogene factoren voor het plegen van het delict en de persoonlijke omstandigheden van de jongere. Het team van Hack_Right helpt met een voorzet voor het kiezen van de juiste modules.  Bij elke module hoort een specifieke aanpak die de jongere moet helpen de doelen van de module te behalen.

Module 1: Herstel

Het doel van de module Herstel is de jongere inzicht geven in de gevolgen van zijn of haar handelen en de gevolgen die zijn of haar daad voor het slachtoffer heeft gehad

Module 2: Training

De module Training heeft drie doelen: 1) De jongere leert wat wel en niet mag volgens de Nederlandse wetgeving. 2) De jongere leert nadenken over wat wordt beschouwd als ethisch verantwoord hacken en waarom, en toetst zijn eigen opvattingen hieraan. 3) De jonge versterkt cognitieve vaardigheden zodat hij of zij beter in staat is om de gevolgen van zijn of haar handelen te overzien en in de toekomst de juiste keuzes te maken.

Module 3: Coaching

De module Coaching heeft als doel om de jongere intensief kennis te laten maken met personen, organisaties en locaties waarin de jongere zijn kennis en behoeften kwijt kan op een positieve manier.

Module 4: Alternatief

De motieven van de jongeren zijn veelal intrinsiek van aard (intellectuele uitdaging). Binnen de module Alternatief worden daarom positieve alternatieven voor cybercrime onder de aandacht van de jongere gebracht. Denk hierbij aan workshops door het bedrijfsleven, demo’s van hackerspaces, CTF’s of andere games.

De modules kunnen op verschillende manieren en momenten worden ingezet binnen het strafrecht. Bijvoorbeeld middels een leeropdracht bij een cybersecurity bedrijf, door een combinatie van reclasseringstoezicht en coaching of door het aanbieden van (verplichte) trainingen.

Met welk resultaat ben je tevreden?
Het einddoel is om een erkende interventie te worden, die binnen alle organisaties tot de standaardwerkwijze behoort. Verder is het vooral belangrijk dat er meer aandacht komt voor  cybercriminaliteit onder jongeren.

Meer weten?
Rixt Riemersma
hackright@nhtcu.nl

Hack Right