Doorontwikkeling nazorgaanpak

We zien dat het een continue uitdaging is om een goede terugkeer vanuit detentie in de gemeente te organiseren. Daarom starten we in Leidschendam-Voorburg met een project waarin we de nazorgaanpak verder willen ontwikkelen, met als doel een sluitende aanpak voor terugkerende gedetineerden.

Waar gaat jullie project over?
In dit project geven we ex-gedetineerden uit Leidschendam-Voorburg de kans om hun toekomst positief te beïnvloeden met behulp van de deelname aan een nazorgtraject. In deze trajecten staan een constructieve samenwerkingsrelatie tussen nazorgklant en casemanager, persoonlijk contact en maatwerk centraal. Het doel van het project is om de landing in de maatschappij na detentie te verzachten, waar mogelijk en nodig maatregelen in te zetten om daarmee recidive te voorkomen en het leven van de ex-gedetineerde weer perspectief te bieden.

Wat is de aanpak?
We zien dat het een continue uitdaging is om een goede terugkeer vanuit detentie in de gemeente te organiseren. Daarom starten we in Leidschendam-Voorburg met een project waarin we de nazorgaanpak verder willen ontwikkelen met als doel een sluitende aanpak voor terugkerende gedetineerden.

In dit project leggen we de focus op twee actielijnen. Allereerst bezoeken gemeentelijke casemanagers iedere gedetineerde in de Penitentiaire Inrichting of bezoeken ze na hun detentie thuis middels een outreachende benadering. We proberen hierdoor de deelname aan nazorgtrajecten te vergroten en daar waar nodig en mogelijk is de ex-gedetineerde positief te ondersteunen in zijn verdere levensloop.

Daarnaast streeft de gemeente ernaar om naast basisvoorzieningen op maat te leveren, ook alternatieve maatregelen te realiseren die een positieve invloed kunnen uitoefenen op het recidiverisico. Het gaat dan bijvoorbeeld om het doorbetalen van huurkosten tijdens detentie en het op deze wijze voorkomen van verlies van de woning. Het laten herleven van de uitkering en vrijstelling van de kostendelersnorm zijn andere onderwerpen die we onderzoeken.

Met welk resultaat ben je tevreden?
Wat we in dit project graag willen bereiken, is bij onze collega’s binnen de Gemeente Leidschendam-Voorburg meer aandacht genereren voor de doelgroep (ex-)gedetineerden. We dagen ze daarbij uit om te kijken naar mogelijkheden in plaats van de letter van de wet. Enkele alternatieve maatregelen worden tot op heden niet (of niet structureel) ingezet in de gemeente, bijvoorbeeld omdat er (nog) geen beleid voor is ontwikkeld.

Een doorontwikkeling van het beleid of processen vraagt om een (interne) cultuuromslag én om onderliggend onderzoek naar de effectiviteit van de gekozen maatregelen. We zijn tevreden als collega’s goed geïnformeerd en weloverwogen bepaalde maatregelen al dan niet inzetten. Het zou mooi zijn om te zien dat de keuzes die collega’s maken daardoor meer aansluiting vinden bij de (on)mogelijkheden van het individu. Hierdoor kunnen we de doelgroep op een duurzame manier ondersteuning bieden en op de goede weg helpen. Uiteindelijk heeft iedereen (maatschappij, ex-gedetineerde) daar baat bij.

Meer weten?
Eline de Koning
E.de.Koning@lv.nl