Zwolse gedetineerden mét een plan de deur uit

Door het verbeteren van regionale samenwerking en informatievoorziening tussen PI’s, reclassering, gemeenten en organisaties voor zorg- en ondersteuning, krijgt iedere Zwolse gedetineerde een gedegen re-integratieplan aangeboden.

SVG Tactus reclassering en Reclassering Nederland heeft 2 projectleiders aangesteld om, samen met de netwerkpartners, een toekomstbestendig werkproces te ontwikkelen.

Waar gaat het project over?
Binnen het project ‘Koers en kansen’ is een werkproces ontwikkeld rondom Zwolse gedetineerden die in de PI Zwolle gedetineerd zitten en na einddatum detentie uit gaan stromen in de gemeente Zwolle.

Bij aanvang van het project is als doel gesteld om de samenwerking tussen PI Zwolle, reclassering en gemeente Zwolle te verbeteren en te intensiveren waardoor iedere Zwolse gedetineerde (ongeacht het strafrechtelijke kader), in de PI Zwolle een efficiënt en een ‘op maat gemaakt’  re-integratieplan aangeboden krijgt. Binnen dit project zijn PI Zwolle, de reclassering en Gemeente Zwolle de belangrijkste samenwerkingspartners vanwege hun onderlinge verwevenheid gedurende het detentietraject.

Er is onderzocht welke ruimte er binnen de bestaande functieprofielen en bedrijfsprocessen bestond om een nieuw werkproces te implementeren. Dit alles met behulp van de input van alle betrokkenen doormiddel van nauwe samenwerking en veelvuldig overleg. Op deze wijze is een toekomstbestendig werkproces ontstaan die door zowel DJI, Gemeente Zwolle alsmede de reclassering wordt gedragen. Activiteiten die voorheen aan ‘de achterkant’ plaats vonden, na de invrijheidsstelling, worden nu naar de ‘voorkant’ gehaald.

Wat is de aanpak?
Zodra een Zwolse gedetineerde in PI Zwolle gedetineerd raakt (ongeacht het kader) krijgt de gemeente hierover bericht. Vervolgens vindt er binnen 10 dagen van iemand zijn detentie een TBO (trajectbepalingsoverleg) in de PI plaats, geïnitieerd door de gemeente. Bij dit overleg is de nazorgcoördinator van de gemeente aanwezig, een reclasseringswerker en de betrokken casemanager vanuit de PI. En last but not least: de gedetineerde!

Doel van het gesprek: richting bepalen. Wat is de stand van zaken, wie is er bij de gedetineerde betrokken, welke trajecten (gaan) lopen.. etc. Als het vooraf al duidelijk is dat er zorgpartners betrokken zijn voorafgaande aan de detentie dan worden zij ook uitgenodigd om bij het TBO aan te sluiten. Alle informatie die tijdens dit overleg wordt verkregen neemt de casemanager mee ten behoeve van het realiseren van het detentie- en re integratieplan. Ook wordt deze info doorgegeven aan de reclassering die eventueel moet rapporteren voor de zitting.

Indien de detentieperiode te kort is om ‘binnen’ een TBO te organiseren, dan wordt een TBO in overleg met de gedetineerde ‘buiten’ georganiseerd, enkele dagen na einddatum detentie. De continuïteit van zorg is op deze wijze gewaarborgd en de brug tussen binnen en buiten gerealiseerd.

Met welk resultaat ben je tevreden?
Wanneer het werkproces een vaste plek heeft gekregen binnen de huidige werkprocessen van PI Zwolle, de reclassering en Gemeente Zwolle. Daarnaast is het streven, gesprekken hieromtrent worden reeds gevoerd, om het werkproces uit te rollen naar overige gemeenten en PI’s waardoor de te bedienen doelgroep steeds groter wordt.

Meer weten?
Tamara Dol
SVG Reclassering locatie Zwolle
t.dol@svg.reclassering.nl

Margriet te Velde
Reclassering Nederland locatie Zwolle
m.tevelde@reclassering.nl