Ontwikkeling PIBW

De overgangen tussen zorg- en strafkader veroorzaken vaak een onderbreking van zorg en begeleiding. Hierdoor is zorg minder effectief en draagt de straf niet bij aan recidivevermindering.  

Dit projectvoorstel houdt het opstellen van een businesscase in om nut en noodzaak te onderzoeken van een voorziening (PIBW). Een waar detentie en zorg op een vernieuwende wijze gecombineerd worden, waardoor de levensloop van de gedetineerde meer centraal komt te staan. Dit moet voor een groep justitiabelen met veel en hardnekkige problemen gaan voorzien in continuïteit van zorg en opbouw van effectieve zorgcontacten na detentie.

Waar gaat het project over?
In Amsterdam zien we een groep personen die vaak in detentie zit en zowel daarbinnen als buiten veel gebruik maakt van zorg. De overgangen tussen zorg- en strafkader veroorzaken vaak discontinuïteit van zorg. Juist voor personen met complexe problematiek vergroot dit het risico op recidive: het opbouwen van effectieve behandelrelaties kost bij hen veel tijd (onder andere omdat ze liever helemaal geen hulp willen) en iedere onderbreking doet dan ook een hoop investeringen teniet. Bij deze groep zien we dat op een gegeven moment een negatieve spiraal ontstaat, met negatieve gevolgen voor de veiligheid in de stad. Dit willen we tegen gaan, met een innovatieve vorm van detentie.

Wat houdt jullie project in, wat is de aanpak?
Met de ‘PIBW’ (samentrekking van de afkortingen voor Penitentiaire Inrichting en Beschermd/Begeleid Wonen) willen wij ervoor zorgen dat de goede elementen in iemands leven tijdens detentie door lopen. Wat al goed liep vóór detentie wordt voortgezet en professionals die tijdens detentie zijn betrokken bij de gedetineerden, zijn dat ook nog na detentie. Als iemand geen plek heeft om naar terug te keren na detentie, wordt de persoon niet op straat gezet. De wachttijd voor een plek in de maatschappelijke opvang of beschermd wonen kan de persoon vrijwillig en met volledige vrijheid in de PIBW overbruggen. De PIBW draagt hiermee vanaf dag één van detentie bij aan het perspectief van de gedetineerde. De PIBW stelt de levensloop van de gedetineerde centraal en organiseert daaromheen wat nodig is. Detentie wordt hiertoe uitgevoerd in nauwe samenwerking met het lokale veld.

Met welk resultaat ben je tevreden?
Wij zijn tevreden als we de pilot aantoont dat een PIBW een meerwaarde heeft voor het bestaande sanctiepalet. Het resultaat moet zijn dat tijdens detentie het sociaal functioneren verbetert en dat positieve elementen in iemands leven voor, tijdens en na detentie door lopen. We willen kunnen aantonen dat met de nieuwe werkwijze beschermende factoren in het leven van de gedetineerden versterkt worden en risicofactoren verkleind.

Meer weten?
Ruben Lindenberg
r.lindenberg@amsterdam.nl

PIBW