ForFACT patiënt beter in beeld, van delict naar zorg

In dit project wordt de patiëntenpopulatie die valt onder ‘Forensische Assertive Community Treatment’ (ForFACT) in kaart gebracht.

ForFACT wordt in toenemende mate gebruikt als organisatie van behandeling voor psychiatrische patiënten waarbij forensische problematiek een belangrijk aspect vormt. Door middel van het in kaart brengen van de patiëntenpopulatie van de ForFACT teams van Kairos (cluster binnen de Pompestichting) zal dit onderzoek aanknopingspunten bieden ter verbetering de zorg, het bieden van maatwerk en het huidige ForFACT-aanbod.

Waar gaat het project over?
Dit onderzoeksproject heeft als doel om de ForFact patiënten populatie in kaart te brengen op het gebied van persoonskenmerken, levensloop, zorgtraject en delict/detentie geschiedenis. Dit zullen we doen door middel van dossierstudies, interviews en het opvragen van officiële recidive/detentie gegevens.

Wat houdt jullie project in, wat is de aanpak?
In Nederland is er een steeds groter wordende groep mensen die in de problemen komt in de huidige maatschappij. Het gaat hierbij vaak om psychisch kwetsbare personen die de grip op hun leven dreigen te verliezen, daarvoor geen passende zorg krijgen en als gevolg daarvan grensoverschrijdend (delict)gedrag vertonen, met alle gevolgen van dien. Denk hierbij aan een toename in het aantal incidenten met verwarde personen en agressie ten opzichte van medewerkers. Hoe kunnen we passende zorg bieden, juist ook aan de meest complexe forensische patiëntgroepen? ForFact teams (Forensic Assertive Community Treatment) richten zich op de behandeling van deze ingewikkelde, forensisch psychiatrische doelgroep.

Met welk resultaat ben je tevreden?
Meer kennis over deze doelgroep (en de mogelijke patronen in aan- of afwezigheid van zorg in relatie tot maatschappelijk functioneren waaronder delict gedrag), kan de effectiviteit van de justitiële keten(zorg) in het algemeen en het huidige ForFact aanbod in het bijzonder verder verbeteren en leiden tot een betere aansluiting op de zorgvragen van de patiënt. Belangrijk hierbij is aandacht op het gebied van samenwerking tussen instellingen en het verbeteren van de integrale keten van zorg.

Door een samenwerking tussen de onderzoekers van de Pompestichting en de medewerkers van ForFACT hopen we dat we zoveel mogelijk patiënten kunnen motiveren om deel te nemen, zodat we het onderzoek tot een succes kunnen maken.

Meer weten?
Marjam Smeekens
m.smeekens@pompestichting.nl